Anunt concurs angajare: Economist IA si antrenor asistent box

Clubul Sportiv Municipal Iasi cu sediul în oraș Iasi, str. IC Bratianu nr. 22, judeţul Iasi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Economist IA si antrenor asistent box, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

angajari

Clubul Sportiv Municipal Iasi cu sediul în oraș Iasi, str. IC Bratianu nr. 22, judeţul Iasi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Economist IA si antrenor asistent box, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

  • Proba scrisă în data de 13.09.2021, ora 10,00
  • Proba interviu în data de 15.09.2021, ora 10,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • studii superioare de specialitate
  • vechime minim 3 ani
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are capacitate deplină de exerciţiu
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul din Str. IC Bratianu nr. 22, Iasi.

Relaţii suplimentare la sediul: din str. IC Bratianu nr 22, Iasi, persoană de contact: Voronca Adrian telefon 0742078720, fix 0232-218743, fax 03722515209.

Vezi » Bibliografia pentru postul de economist si antrenor asistent box.